Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Musicalkidz cursusjaar 2023-2024

Inschrijfvoorwaarden

1. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde lesgeld voor het gehele seizoen (een seizoen staat gelijk aan een schooljaar).
3. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor de minderjarige(n) aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de algemene, inschrijving- en betalingsvoorwaarden.
4. Bij ondertekening van het inschrijfformulier stem je ieder seizoen opnieuw in met de voorwaarden en de (mogelijk) jaarlijkse aanpassingen daarop.
5. Musicalkidz acht zich gerechtigd om de algemene voorwaarden naar redelijkheid te wijzigen en gewijzigde voorwaarden, na schriftelijk overleg met meerderjarige, ouders of voogd, van toepassing te verklaren op huidige overeenkomsten.
6. Inschrijving geldt voor de duur van één cursusjaar. Één cursusjaar staat gelijk aan een schooljaar en bevat 32 lessen.
7. Bij inschrijving betaal je vanaf de dag waarop je start. Dit is doorgaans de tweede schoolweek na de zomervakantie.

Betalingswijze, Aansprakelijkheid en Overmacht

1. Het lesgeld bedraagt €225,-
2. Betalingen lopen via automatische incasso.
3. Bij tussentijds instromen geldt de inschrijving voor het resterende deel van het cursusjaar.
4. Wijzigingen van inschrijving dienen per e-mail naar info@musicalkidz.nl te worden doorgeven.
5. Afwezigheid tijdens de musicallessen ontheft je niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept niet het recht op enige vermindering van het lesgeld (verhuizing en ziekte van meer dan 5 lesweken zijn uitzonderingen).
6. Bij inschrijving gaat de betalingsplichtige akkoord met automatische incasso.
7. Musicalkidz zal nimmer aansprakelijk zijn voor ongevallen en/of letsel en/of diefstal/beschadiging van goederen ontstaan tijdens- dan wel rond de musicallessen, tevens zal Musicalkidz niet aansprakelijk zijn voor het niet of niet behoorlijk verrichten van de overeengekomen diensten, indien deze het gevolg zijn van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog en staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met een en ander, stakingen, uitsluitingen, arbeidsconflicten, kraakacties, weersomstandigheden/natuurrampen, verkeersopstoppingen, mechanische storingen in de door Musicalkidz gebruikte (technische-) apparatuur en/of ruimtes (onverminderd de verplichting van Musicalkidz om deze storingen zoveel mogelijk op te heffen), blokkade, boycot, epidemieën/virussen, verhindering en onderbreking van vervoersmogelijkheden, storingen in het bedrijf van Musicalkidz, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties en het in het algemeen elke oorzaak, welke redelijkerwijs niet aan Musicalkidz kan worden toegerekend.

Betalingstermijnen

1. Het lesgeld kan in een keer (voor eind september) of in 3 termijnen betaald worden (voor eind september en eind december en eind maart) van het lopende cursusjaar. Het cursusgeld voor seizoen 2023-2024 bedraagt €225,- (3 termijnen = €75,- per termijn). Het cursusjaar bevat 32 lessen.
2. Wanneer je halverwege een cursusjaar inschrijft, wordt het openstaande bedrag van de resterende maanden van het cursusjaar geïncasseerd.
3. Bij niet tijdige betaling moet er naast de achterstallige lesgelden €10,- aan administratiekosten worden betaald.
4. Mocht het lesgeld na één maand na eerste facturering nog niet zijn voldaan, zal de betreffende leerling de toegang tot de les worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden om de gemiste lessen door deze ontzegging gratis in te halen.
5. Bij tussentijds instromen, wordt het openstaande bedrag van het cursusjaar in rekening gebracht.

Beëindigen van het lidmaatschap

1. Beëindigen van het lidmaatschap dient per e-mail naar info@musicalkidz.nl door gegeven te worden. Het mondeling opzeggen van het lidmaatschap geldt niet als officiële opzegging. Na bevestiging van Musicalkidz is de opzegging geldig. Zonder bevestiging is het lidmaatschap niet beëindigd.
2. Vermeld bij opzegging voor- en achternaam leerling, lestijd, leslocatie.
3. Bij tussentijdse beëindiging van de lessen blijft lesgeld verschuldigd over de rest van het cursusjaar.
4. Opzeggen voor een nieuw seizoen kan alleen per e-mail uiterlijk voor 1 juli van het lopende seizoen. Na 1 juli wordt je inschrijving automatisch verlengd en daarbij je automatische incasso voor het nieuwe seizoen. Je hoeft hiervoor niets te doen.

Privacy

1. Bij Musicalkidz wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.
2. Voor het geven van lessen, het organiseren van evenementen, het administreren van uw deelname, het informeren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens over u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor gegeven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.
3. Met het inleveren van het inschrijvingsformulier geeft u toestemming dat uw kind op foto’s/filmpjes zichtbaar in beeld mag zijn voor PR. Mocht u hier geen toestemming voor geven dan dient u dit per mail door te geven.